February 8, 2019

Fellesordliste for GIS ord - bokmål

This is a post from my old blog, I have copied the word list over here so it lives on in case anyone finds it useful. It is from October 2014.

If you want to get involved with translating QGIS into your language, then you can find more information here.

Engelsk Norsk entall – singular Norsk flertall – plural
Aerial Photograph et ortofoto ortofoto
Alignment justering
Attribute et attributt attributtindekser
Attribute index en attributtindeks attributtindekser
Attribute table en attributttabell attributttabeller
Buffer en buffer(sone) buffere
Column en kolonne kolonner
Curve en kurve kurver
Coordinate System et koordinatsystem koordinatsystem
Data Source en datakilde datakilder
Grid et rutenett rutenett
Image et bilde bilder
Label en påskrift påskrifter
Layer et lag lag
Layout (print layout/composer) en utskriftslayout utskriftslayouter
Legend en tegnforklaring tegnforklaringer
Line / Lines en linje linjer
Map Canvas et kartvindu kartvindu
Map Unit en kartenhet kartenheter
Node et knutepunkt knutepunkt
North arrow en nordpil nordpiler
Overview en oversikt oversikter
Plugin et programtillegg programtillegg
Point et punkt punkt
Polygon en flate flater
Primary key en primærnøkkel primærnøkler
Query en spørring spørringer
Raster et raster raster
Row en rad rader
Scale en målestokk målestokker
Scalebar en målestokkslinje målestokkslinjer
Spatial (adj) romlig romlige
Spaital index et romlig indeks romlige indekser
Schema et skjema skjema
Table en tabell tabeller
Transparency gjennomsiktighet
Vector en vektor vektorer

Verbs

Engelsk Norsk – infitiv Norsk – presens Norsk – preteritum Norsk – presens perfektum
to buffer å bufre bufrer bufret har bufret
to clip å klippe klipper klippet har klippet
to digitise å digitalisere digitaliserer digitaliserte har digitalisert
to merge å slå sammen slår sammen slo sammen har slått sammen
to render å tegne opp tegner opp tegnet opp har tegnet opp